Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Studio Juul. KVK: 83060049. BTW: NL003769526B89

Artikel 1: Algemeen

 • Deze voorwaardeng gelden voor alle offertes en facturen van Studio Juul. 
 • Van deze voorwaarden kan alleen worden afgeweken indien alleen schriftelijk wordt overeengekomen.

Artikel 2: Offertes en facturen

 • Alle offertes zijn geheel vrijblijvend en 14 dagen geldig
 • Studio Juul kan binnen deze 14 dagen de offerte intrekken zolang de opdrachtgever de offerte niet heeft aanvaard.
 • Een offerte is pas akkoord als Studio Juul en de opdrachtgever akkoord hebben gegeven.
 • Een factuur moet binnen 30 dagen worden betaald

Artikel 3: Prijzen

 • Tenzij anders is aangegeven worden de prijzen op offertes en facturen excl BTW gerekend.

Artikel 4: Betaling en incasso

 • Indien een betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaats gevonden is de opdrachtgever in verzuim. De opdrachtgever krijgt een herinnering voor het verzuim, en moet de betaling binnen 14 dagen doen. Indien na 14 dagen geen betaling is gemaakt, rekent Studio Juul 25 euro extra aanmaningskosten. Deze moet binnen 14 dagen worden betaald. De tweede aanmaning bedraagt € 75euro. Indien deze niet wordt betaald, zijn we genoodzaakt een incassobureau in te schakelen.
 • In geval van liquidatie, surséance van betaling, faillissement, onderbewindstelling of beslag aan de kant van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Studio Juul op de opdrachtgever direct opeisbaar.

Artikel 5: Klachten

 • De opdrachtgever dient binnen 10 werkdagen na levering van het product zijn klacht schriftelijk kenbaar te maken bij Studio Juul. Na deze periode vervalt iedere vorm van aanspraak.
 • Bij correcties levert Studio Juul 3 versies aan. Na de derde versie rekent Studio Juul 80 euro per uur extra aan kosten.

Artikel 6: Leveringstermijn

 • De leveringstermijn van Studio Juul aan de opdrachtgever dient als indicatieve strekking. Levertijden kunnen worden bijgesteld in overleg.
 • Bij het maken van producties met de drone bestaat grote afhankelijkheid van het weer. Bij slecht weer kunnen opnames met de drones worden uitgesteld of, in overleg, geheel worden geannuleerd.
 • Studio Juul houdt zich aan de no-fly zones voor drone producties mits er schriftelijk toestemming is gegeven.

Artikel 7: Promotie

 • Studio Juul mag de materialen gebruiken voor promotiedoeleinden tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 8: Eigendom en auteursrecht

 • De beelden die Studio Juul levert aan de opdrachtgever mogen niet zonder toestemming aan derden worden verkocht.
 • Worden de beelden toch zonder toestemming verkocht aan derden, dan wordt de overeenkomst ontbonden.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 • Studio Juul zal zijn werkzaamheden zo goed mogelijk uitvoeren. Indien de opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Studio Juul niet aansprakelijk voor de geleden schade.
 • Studio Juul is niet aansprakelijk voor de inhoud van de door opdrachtgever aangeleverde materiaal.
 • Bij het maken van opnames in, bij of van specifieke locaties is vooraf toestemming noodzakelijk van de eigenaar/beheerder van de locatie.

Artikel 10: Muziekrechten en Voice-over

 • Voor muziek die is gebruikt in een productie moet door de opdrachtgever een vergoeding  voor de rechten afgedragen worden aan een auteursrechtenorganisatie zoals: BUMA/STEMRA, SENA, Stichting Sync of een vergelijkbare organisatie. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor de registratie, vergoeding en betaling van deze vergoeding.

Artikel 11: Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.